<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 10 31, 2006


No. 1210 (tinhtan dich)

Hang động cổ Kanheri tại MumBai


Trong những vùng ngoại ô phía Tây của Mumbai ở Boriyali, giữa một giãi đất xanh ngút ngàn được gọi là công viên quốc gia Sunjay Gandhi, bạn sẽ tìm thấy những Hang động Cổ Kanheri. Những hang động này đã được xây dựng bởi một vị Tăng Phật Giáo để dùng như một nhà trọ cho khách hành hương và được xác định từ niên kỷ thứ nhất trước Công Nguyên. Cuộc viếng thăm những hang động Kanheri mang lại cho bạn sự thấu hiểu về lịch sử và văn hóa của Chư Tăng tại Ấn Độ.

Những hang động này là một kỳ công kiến trúc tuyệt diệu. Tất cả 109 hang động đã được điêu khắc và chạm trổ và tạo thành tảng đá Bazan nhô lên vĩ đại. Nhũng hang động nhỏ hơn, được mệnh danh như các Tu viện, phục vụ như những nơi tá túc của Chư Tăng.

Những hang động lớn hơn, biệt danh là Chaityas, được tạo thành hàng với các điêu khắc Phật Giáo chạm trổ sâu sắc khác nhau và thường được dùng làm nơi điện thờ. Trong chánh điện tôn trí Kim Thân Phật cao đến 7 mét.

Bên trong có một dãy cột gồm 34 cột trụ chạm trổ uy nghi. Thần mười một đầu Avalokiteshwara là một chủ đề đặc biệt nhất. Có khoảng 100 câu khắc trong những văn bản khác nhau – Brahmi, Devnagri, Pallavi, và Sanskrit. Công viên quốc gia Sunjay Gandhi cách xa phi trường Mumbai khỏang một giờ lái xe.

Một hành trình dài khỏang một giờ phù du trong rừng sẽ dẫn bạn đến một ngọn đồi thoai thoải. Từ đỉnh đồi, những hang động tạo thành một quang cảnh tuyệt diệu. Hang động mở từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều suốt mùa.


(tinhtan dich)

Mumbai's Ancient Kanheri Caves

Within Sunjay Gandhi National Park lies an architectural wonder
Published 2006-10-31 11:42 (KST)

In the western suburbs of Mumbai at Borivali, amid a vast stretch of greenery called the Sunjay Gandhi National Park, you will find the ancient Kanheri Caves. The caves were built by a Buddhist monk for use as an inn for travelers and date back to the first century B.C.A visit to Kanheri caves gives you an insight into the history and culture of Buddhist monks in India.

The caves are a marvelous architectural feat. All 109 of them were chiseled and carved out of a huge basaltic rock outcrop. The smaller caves, known as viharas, served as resting places for the monks.

The larger caves, known as chaityas, are lined with various exquisitely carved Buddhist sculptures and were commonly used as places for worship.In the main hall stands the towering figure of the Lord Buddha measuring about 7 meters in height.

The interior has a colonnade of 34 majestically carved pillars.The eleven-headed
Avalokiteshwara is the most distinctive motif. There are about 100 inscriptions in different scripts -- Brahmi, Devnagri, Pallavi and Sanskrit.Sunjay Gandhi National Park is about a one-hour drive from Mumbai airport.

A long trek of about an hour inside the deciduous forest will lead you to a sloping hill. From the hilltop, the caves command a magnificent view. It is open from 10 a.m. to 5 p.m. throughout the season.

http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?article_class=5&no=326138&rel_no=1