<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 8 23, 2006

No. 1082 (Upekha dịch)

Công trình xây dựng tượng Phật khổng lồ đã bắt đầu tại Bhutan.
Posted on Thurday, August 03,2006

Thimphu Bhutan- 3 thang8 2006-Công việc xây dựng tầng nền móng của pho tượng Phật 169 feet tại Thimphu,có lẽ tượng Phật cao nhất trên thế giới, đã bắt đầu tại đất nước Bhutan.

Ba máy đào xới và xe ủi đất đang san bằng mặt đất tại Kuensel Phodrang trên ngọn đồi được nhìn qua thung lũng Thimphu và công việc đào xới trên khoảng cách 4 km tiến gần mặt đường đang hoàn tất. Công việc trên tượng Phật đồng Dordenma hay Kim Cang Phật sẽ bắt đầu vào mùa đông này căn cứ theo phát ngôn viên đặc biệt dưới chỉ thị của bộ nôi vụ và bộ văn hóa.

Pho tượng đồng với tòa kim cang sẽ như ngôi nhà 17 tầng khác nhau của lhakkangs theo như lời của phát ngôn viên.

Lhakhangs sẽ có, giữa những nghệ phẩm khác, 25,000 phiến lá đồng và vàng mạ 12 inch lắp trên tượng Phật Dordenma, 8 tượng Bồ Tát đứng cao10 feet , 8 tượng Phật Dược Sư ngồi cao 10 feet, 16 tượng A La Hán cao 6 feet, tượng Vua Hashang, tượng Dharmata Tiger, Tàng Kinh Các, và tầng lầu ba cao chót vót sẽ trang trí bằng 100,000 pho tượng Phật Dordenma cao 8 inch.

Công ty Aeorsun Coporation, theo lời phát ngôn viên, sẽ chế tạo, chuyển vận và lắp ráp pho tượng tại Thimphu với giá 20$ triệu US.

Dự án được khởi xướng bởi chủ tịch Menjong Chhothuen Tshogpa, đồng thời, Lam Tshering Wangdi sẽ thành lập các phòng triển lãm hội họa, các nhà hàng, dharmasalas, tăng xá và các khu vực cắm trại. Nhà bảo trợ chính cho công trình là một tỷ phú Singapore, Rinchen Peter Teo.

Song song với việc cải thiện khu đất cung cấp những tiện ích căn bản như đường xá, nước nôi, năng lượng và kỹ thuật phối hợp với kế hoạch,chính phủ cũng sẽ xây dựng một công viên quốc gia, thực hiện công trình bảo tồn và phát triển những địa điểm cắm trại tại khu vực.

Sẽ có một công trình “ khu vực xanh” khác cho Thimphu, phát ngôn viên đặc biệt nói

Giữa tháng tới, Ngài Je Khenpo TRuelkhu Jigme Chhoeda sẽ chủ tọa một buổi lễ tại khu công trình để thanh tịnh hóa khu vực, và hòa bình an lac trong đất nước.


Work begins on giant Buddha
Posted on Thursday, August 03, 2006, @ 08:50:12 EDT


Thimphu- Bhutan- 3 August 2006- The groundwork to build the 169 feet statue of Buddha in Thimphu, perhaps the tallest Buddha image in the world, has begun.

Three excavators and a bulldozer are leveling the ground at Kuensel Phodrang on the hill that overlooks the Thimphu valley and the earthwork on the four-kilometre approach road to the site has been completed. The work on the bronze statue of Buddha Dordenma or the Vajra Throne Buddha, will start this winter according to a spokesperson for the special commission under ministry of home and cultural affairs.
The bronze statue with the thri (throne) will house 17 tiers of different lhakhangs according to the spokesperson.

A model of the statue
The lhakhangs will have, among other things, 25,000 12 inch copper and gold gilded images of Buddha Dordenma, eight 10-feet standing bodhisattvas, eight 10-feet sitting medicinal Buddhas, 16 six-feet high arahats, King Hashang, Dharmata Tiger, Sutra Holder, and the third storey up to the top will accommodate 100,000 eight-inch statues of Buddha Dordenma.

Bhutanese sculptors have developed a 12-metre model of the statue and designed the interior of the temple for Aerosun Corporation a Chinese company from Nanjing, China, which will build the statue.

Aerosun Corporation, according to the spokesperson, will do the fabrication, shipping and assemble the statue in Thimphu at a cost of US$ 20 million.

The project initiated by the chairman of Menjong Chhothuen Tshogpa, Lam Tshering Wangdi will also have public galleries, restaurants, dharamsalas, monk’s quarters and camping grounds. The projects main sponsor was a Singaporean billionaire, Rinchen Peter Teo.

Besides providing the land and basic amenities like road, water and electricity, and technical coordination to the project, the government will also build a national park, carry out conservation works and develop picnic spots at the site.

It will be another ‘green area’ for Thimphu, the spokesperson for special commission said.

Mid-next month, His Holiness Je Khenpo Truelku Jigme Chhoeda will preside over a mani dungdrup at the site for purification, and peace and happiness in the country.

By Bishal Rai

http://www.kuenselonline.com/modules.php?name=News&file=article&sid=7280